Popular tags

Random image

McFadden Family: Reuben 7 week weight: 7 lb 13 oz

 • Jetta Benz Newborn pups 64

  • Jetta Benz Newborn pups 64
 • Jetta Benz pups 1 wk old 71

  • Jetta Benz pups 1 wk old 71
 • Jetta Benz pups 1 wk old 81

  • Jetta Benz pups 1 wk old 81
 • Jetta BEnz 2 wks old 91

  • Jetta BEnz 2 wks old 91
 • Jetta Benz pups 3 wks old 131

  • Jetta Benz pups 3 wks old 131
 • Jetta Benz pups 3 wks old 141

  • Jetta Benz pups 3 wks old 141
 • Jetta Benz pups 3 wks old 151

  • Jetta Benz pups 3 wks old 151
 • Jetta Benz pups 4 wks old 151

  • Jetta Benz pups 4 wks old 151
 • Jetta Benz pups 4 wks old 161

  • Jetta Benz pups 4 wks old 161